srijeda, 21. travnja 2010.

Integriranje ažuriranja na Windows 7 instalacijski disk

Integriranje ili slipstream je postupak umetanja ažuriranja ili servisnog paketa u matični softver, a sve u cilju da se datotekama omogući izravna instalacija nove verzije softvera.

I) POTREBNI ALATI

    - Windows 7 instalacijski disk ili ISO datoteka instalacijskog diska.
    - Ažuriranja za Windows 7 koja želite integrirati.
    - WimMount drajveri za montiranje i drugi alati.
    - Deploy Image Servicing and Management (DISM). Ovo je potrebno samo ako radite na Windowsima XP ili Vista. Windows 7 ovaj alat već ima.
    - 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku.


II) PRIPREMA

    - Negdje na tvrdom disku napravite mapu u kojoj ćete raditi. Preporučujem vam da koristite kratka imena, što zbog kraćeg trajanja cijelog postupka, što zbog manje mogućnosti za pojavljivanje grešaka prilikom unošenja naredbi. U ovom postupku ja ću koristiti C:\Win7 (naravno, vi možete C: zamijeniti za drugo slovo pogona).
    - U mapi Win7 napravite četiri nove mape i to: cmd, DVD, updates i WIM.
    - U mapu DVD kopirajte sve datoteke sa Windows 7 instalacijskog diska ili iz ISO datoteke.
    - Otpakujte WimMount.7z datoteku (i DISM.7z ako ne koristite Windows7) u mapu C:\Win7\cmd.
    - Ako radite na Windowsu XP ili Vista, odite u C:\Win7\cmd, otvorite mapu u zavisnosti od arhitekture operativnog sistema (wim-x86 ili wim-amd64), desnom tipkom miša kliknite na datoteku wimmount.inf i odaberite "Install". Windows 7 ima instaliran ovaj drajver.
    - Kopirajte sve .msu i/ili .cab ažuriranja u mapu C:\Win7\updates.


III) MONTIRANJE "install.wim"

Pokrenite Command Prompt kao administrator, otvorite lokaciju C:\Win7\cmd i montirajte image naredbom:

dism /Mount-Wim /WimFile:C:\Win7\DVD\sources\install.wim /index:5 /MountDir:C:\Win7\WIM

gdje je /index: vrijednost:
za 32bit: 1=Starter, 2=HomeBasic, 3=HomePremium, 4=Professional, 5=Ultimate
za 64bit: 1=HomeBasic, 2=HomePremium, 3=Professional, 4=Ultimate
Ako vam se pojave greške, reinstalirajte WimMount drajvere (tačka II).


IV) DODAVANJE AŽURIRANJA

Za dodavanje ažuriranja unesite naredbu:
dism /Image:C:\Win7\Wim /Add-Package /PackagePath:C:\Win7\updates

Ova naredba će integrirati sva .msu i .cab ažuriranja iz mape updates.


V) DEMONTIRANJE "install.wim"

Kako bi sačuvali promjene na "install.wim" datoteci, unesite naredbu:

dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\Win7\WIM /commit

Ukoliko ne želite sačuvati promjene na "install.wim" datoteci onda /commit zamijenite sa /discard. Ako imate problema sa demontiranjem, pokušajte onemogućiti indeksiranje na Visti ili Windowsu 7, ili privremeno onemogućite antivirusni program.

Ako želite imati instalacijski disk sa ažuriranim svim verzije Windowsa 7, onda za svaku verziju Windowsa 7 ponovite postupak od tačke III, s time da ćete vrijednost /index: mijenjati u zavisnosti od verzije koju želite ažurirati.

Kada ažurirate sve verzije Windowsa 7, onda u C:\Win7\DVD\sources uredite datoteku ei.cfg (ukoliko ona postoji) na način da vrijednost [EditionID] ostavite praznu kako bi korisnik mogao izabrati koju verziju želi instalirati. U suprotnom možete odrediti koja verzija Windowsa 7 će se instalirati ako za vrijednost postavite: Starter (samo za x86), HomeBasic, HomePremium, Professional ili Ultimate.


VI) OPTIMIZIRANJE "install.wim"

Optimizirajte i smanjite veličinu wim datoteke koristeći ImageX program na način da unesete naredbu:

imagex /export /check /compress maximum C:\Win7\DVD\sources\install.wim * C:\Win7\newinstall.wim

Zamijenite staru wim datoteku novom:

copy /V /Y C:\Win7\newinstall.wim C:\Win7\DVD\sources\install.wim

Obrišite staru wim datoteku:

erase /F /Q C:\Win7\newinstall.wim

Ako uređujete samo jednu verziju Windowsa 7 (npr. Ultimate), onda umjesto asteriska (*) unesite broj verzije koju uređujete (5 za 32bit Ultimate).


VII) KREIRANJE ISO DATOTEKE

Sada možete napraviti ISO datoteku uređene Windows 7 instalacije. Unesite naredbu:

oscdimg -h -u2 -m -bC:\Win7\DVD\boot\etfsboot.com -lWIN7UPD C:\Win7\DVD C:\Win7\Windows7.ISO

i datoteka Windows7.ISO pojavit će se u mapi C:\Win7.

Ukoliko vam se pojavljuju greške onda naredbu nemojte unositi korištenjem naredbi copy i paste, već je unesite ručno.

Ovo upustvo vrijedi i za Windowse Vista, kao i za serverske verzije Windowsa Server 2008 te Windowsa Server 2008 R2.

Na kraju još samo da napomenem kako na ovaj način nije moguće integrirati Service Pack 1 na Windows 7 instalacijski disk. SP1 se može integrirati jedino korištenjem postupka obrnute integracije (eng. reverse integration) a upustvo možete pronaći ovdje.